O organizaciji
Osoblje
Partneri
Donatori
Biblioteka
Adresar organizac.
OSI u BiH

Iskustva korisnika
Aktivni
Završeni
Projekti za koje smo zainteresovani
Zastupanje
O info-centru
Omladina
Servis personalne asistencije
Vršnjačka podrška
Kreativne radionice
Dokumenti
Publikacije
Izvještaji o radu
Brošure HO Partner
UG "Zajedno"
Arhiva
Galerija
Kontakt
Zakon o zabrani diskriminacije BiH
Konvencija UN
 
 
 
Udruženje omladine sa invaliditetom
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________/ O organizaciji

 

Humanitarna organizacija "PARTNER"
od 15. decembra nalazi se u novim prostorijama u ul. Srđe Zlopogleđe 55.
Telefoni i e-mail su ostali isti.

 

Analiza primjene Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini

Humanitarna organizacija „Partner”  je provela istraživanje pod nazivom „Primjena Politike u oblasti invalidnosti u BiH – analiza i preporuke“, podržano od strane Centra za razvoj nevladinih organizacija i  Balkan Civil society development network. 
Projektni  tim je izradio analizu i preporuke koje se odnose na primjenu Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini. Politika u oblasti invalidnosti je usvojena 8. maja 2008. godine, od strane Vijeća ministara BiH (Sl. glasnik BiH br. 76/08 od 22.09.2008.), a u međuvremenu nije vršeno mjerenje njenog uticaja na promjene koje se dešavaju u našoj sredini.
Istraživanje se fokusiralo na slijedeće oblasti: zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, porodica i organizacije osoba sa invaliditetom.

Kompletnu analizu sa upitnicima koji su korišteni kao instrument analize,
možete preuzeti    OVDJE

 

MISIJA

Humanitarna organizacija "Partner" osnovana je kao nestranačka, nevladina i neprofitna, multietnička organizacija čiji je cilj pružanje humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, edukativne pomoći i podrške ljudima u stanju potrebe i njihovim porodicama, kao i senzibilizacija, razvijanje svesti šire društvene zajednice, uvođenje i primjena novih tehnika rada, zastupanje u svrhu poboljšanja kvaliteta njihovih života.

Slike sa seminara "Modeli u pristupu invalidnosti"; HO Partner i CSR

_________________

VIZIJA

Obezbjediti jednake mogućnosti za sve građane

_________________

CILJEVI:

 1. Poboljšati upravljanje ljudskim resursima, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Praćenje i slanje manadžera na seminare iz upravljanja ljudskim resursima;
 • Izrada plana za ljudske resurse (kome koje vještine nedostaju);
 • Izrada sistemtizacije radnih mjesta;
 • Revizija postojećih pravilnika i izrada jasnih procedura;
 • Jačanje vol o nterizma .
 1. Saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Info centar – Partner novosti, web dizajn, informacije putem facebook grupe biblioteka, održavanje web sajta Organizacije, stvaranje imdža Organizacije;
 • Održavanje postojećih mreža i partnerstva;
 • Stvaranje kontakta sa novim institucijama i organizacijama.
Razvoj kreativne radionice                 Kursevi i edukacije za rad na računarima
 1. Samofinansiranje - samoodrživi projekti, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Razvoj izdavaštva (Info centar);
 • Razvoj novih usluga;
 • Novi proizvodi na godišnjem nivou;
 • Projekti u oblasti poljoprivrede i turizma;
 • Istraživanja.
 1. Razvoj Centra za samostalan život, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Formiranje tima Centra i osnaživanje tima Centra;
 • Jasno definisanje polja djelovanja Centra: Servis za personalnu asistenciju, razvijanje standarda za personalnu asistenciju, uspostaljanje šifre za zanimanje, certifikacija programa obuke;
 • uspostavljanje cijene rada personalnih asistenata, uvezivaje u sindikat;
 • Vršnjačka podrška – edukacija kadrova, obuka za muškarce paraplegičare;
 • Aktivnosti promocije preduslova samostalnog života;
 • Pravna pomoć za lica sa invaliditetom;
 • Pomoć porodici lica sa invaliditetom;
 • Socijalne aktivnosti za članove.
 1. Stvaranje jednakih mogućnosti u zdravstvu, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Izmjena zakonske regulative o uslovima za zdravstvene ustanove;
 • Edukacija medicinskih radnika u ustanovama;
 • Izmjene u programima srednjih medicinskih škola za pomoć licima sa invaliditetom;
 • Profilisanje kadrova za zastupanje potreba u zdravstvu;
 • Istraživanja.
 1. Stvaranje jednakih mogućnosti u obrazovanju, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Izmjena zakonske regulative;
 • Edukacije;
 • Promocija stvarnih potreba i podizanje svjesti;
 • Istraživanja.

 

Ciljevi i aktivnosti su definisani Strateškim planom Humanitrne organizacije „Partner” za period od 2011. do 2016. godine.


_________________


Broj poseta:  web site hit counter
Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka