O organizaciji
Osoblje
Partneri
Donatori
Biblioteka
Adresar organizac.
OSI u BiH

Iskustva korisnika
Aktivni
Završeni
Projekti za koje smo zainteresovani
Zastupanje
O info-centru
Omladina
Servis personalne asistencije
Vršnjačka podrška
Kreativne radionice
Dokumenti
Publikacije
Izvještaji o radu
Brošure HO Partner
UG "Zajedno"
Arhiva
Galerija
Kontakt
Zakon o zabrani diskriminacije BiH
Konvencija UN
 
 
 
Udruženje omladine sa invaliditetom
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ O organizaciji

 

AKTIVNI PROJEKTI

 

Održan Četvrti festival o osobama sa invalidtetom
FILMOVI O ŽENAMA SA INVALIDITETOM

Četvrti filmski festival o osobama sa invaliditetom je održan 19.09.2014. godine u banjalučkom Domu omladine.
„Festival je kao i prethodnih godina bio revijalnog karaktera, jer nam je prvenstveni cilј bio da putem filma kao medija utičemo na podizanje svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom kao ravnopravnim članovima našeg društva, koje zaslužuju veću podršku“, rekao je Ognjen Ranisavić, direktor Festivala.
Festival pored umjetničkih sadržaja želi da prikaže svakodnevna iskustva osoba sa invaliditetom koristeći afirmativan pristup a ne pristup sa sažalјenjem, njihove lične probleme, nadanja, očekivanja, odnos porodice i okoline prema njima, socijalni i ekonomski status u kome se nalaze kao marginalna grupa. 
Kroz filmsku umjetnost su promovisana lјudska prava osoba sa invaliditetom sa aspekta Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom koju je i BiH potpisala i ratifikovala.
Tema ovogodišnjeg festivala je je bila samostalan život osoba sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na žene sa invaliditetom. Od deset filmova koji su prikazani na Festivalu, njih pet predstavlјaju žene sa invaliditetom iz različitih uglova i pozicija.
Specijalni gost Četvrtog filmskog festivala je bio glumac, scenarista, reditelј i muzičar Nikola Pejaković.
Prateća aktivnost Četvrtog filmskog festivala o osobama sa invaliditetom bila je izložba slika umjetnica sa invaliditetom Jovane Džever i Bilјane Nedić, a samu organizaciju festivala su podržali Ministarstvo prosvjete kulture RS i organizacija „Kynnysry“ iz Finske.
Posjetioci Festivala su bili predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta, Gradske uprave grada Banjaluka, banjalučkog Centra za socijalni rad, učenici Ekonomske škole, pacijenti i zaposleni iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“, te organizacija osoba sa invaliditetom iz Banjaluke, Tuzle i Livna.

f1 f2
f3 f4
f5 f6


-----------------------------------

Analiza primjene Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini

Humanitarna organizacija „Partner”  je provela istraživanje pod nazivom „Primjena Politike u oblasti invalidnosti u BiH – analiza i preporuke“, podržano od strane Centra za razvoj nevladinih organizacija i  Balkan Civil society development network. 
Projektni  tim je izradio analizu i preporuke koje se odnose na primjenu Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini. Politika u oblasti invalidnosti je usvojena 8. maja 2008. godine, od strane Vijeća ministara BiH (Sl. glasnik BiH br. 76/08 od 22.09.2008.), a u međuvremenu nije vršeno mjerenje njenog uticaja na promjene koje se dešavaju u našoj sredini.
Istraživanje se fokusiralo na slijedeće oblasti: zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, porodica i organizacije osoba sa invaliditetom.

Kompletnu analizu sa upitnicima koji su korišteni kao instrument analize,
možete preuzeti    OVDJE

u1 u2
u3

 

 

Prezentaciju Analize primjene „Politike u oblasti invalidnosti BiH 2008-2013” Humanitarna organizacija „Partner” je  organizovala 02.04.2014. u prostorijama Socijalno edukativnog centra u Banjaluci.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici ministarstava Vlade RS (zdravlje i socijalna zaštita, prosvjeta i kultura, porodica, omladina i sport), predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i mediji.
Nakon prezentacije razvila se diskusija, u toku koje je komentar dao i pomoćnik ministar zdravlja i socijalne zaštite dr Ljubo Lepir da se u narednom periodu planira revizija Startegije za unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom RS 2010.-2015. i da će uključiti rezultate istraživanja kao jedan od polaznih dokumenata o postignutom napretku.

Informacija o urađenoj analizi i postignutim rezultatima je objavljena na Radio televiziji Republike Srpske u popodnevnom programu, novinama i radiju. Prezentaciji je posvećena  emisija „U fokusu” takođe na RTRS-u, koja je emitovana 16.04.2014. i u kojoj su gostovale sve četiri istraživačice.

-----------------------------------

MISIJA

Humanitarna organizacija "Partner" osnovana je kao nestranačka, nevladina i neprofitna, multietnička organizacija čiji je cilj pružanje humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, edukativne pomoći i podrške ljudima u stanju potrebe i njihovim porodicama, kao i senzibilizacija, razvijanje svesti šire društvene zajednice, uvođenje i primjena novih tehnika rada, zastupanje u svrhu poboljšanja kvaliteta njihovih života.

1p 2p
Slike sa seminara "Modeli u pristupu invalidnosti"; HO Partner i CSR

 

 

VIZIJA

Obezbjediti jednake mogućnosti za sve građane

CILJEVI:

 1. Poboljšati upravljanje ljudskim resursima, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Praćenje i slanje manadžera na seminare iz upravljanja ljudskim resursima;
 • Izrada plana za ljudske resurse (kome koje vještine nedostaju);
 • Izrada sistemtizacije radnih mjesta;
 • Revizija postojećih pravilnika i izrada jasnih procedura;
 • Jačanje vol o nterizma .
 1. Saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Info centar – Partner novosti, web dizajn, informacije putem facebook grupe biblioteka, održavanje web sajta Organizacije, stvaranje imdža Organizacije;
 • Održavanje postojećih mreža i partnerstva;
 • Stvaranje kontakta sa novim institucijama i organizacijama.
 1. Samofinansiranje - samoodrživi projekti, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Razvoj izdavaštva (Info centar);
 • Razvoj novih usluga;
 • Novi proizvodi na godišnjem nivou;
 • Projekti u oblasti poljoprivrede i turizma;
 • Istraživanja.
 1. Razvoj Centra za samostalan život, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Formiranje tima Centra i osnaživanje tima Centra;
 • Jasno definisanje polja djelovanja Centra: Servis za personalnu asistenciju, razvijanje standarda za personalnu asistenciju, uspostaljanje šifre za zanimanje, certifikacija programa obuke;
 • uspostavljanje cijene rada personalnih asistenata, uvezivaje u sindikat;
 • Vršnjačka podrška – edukacija kadrova, obuka za muškarce paraplegičare;
 • Aktivnosti promocije preduslova samostalnog života;
 • Pravna pomoć za lica sa invaliditetom;
 • Pomoć porodici lica sa invaliditetom;
 • Socijalne aktivnosti za članove.
 1. Stvaranje jednakih mogućnosti u zdravstvu, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Izmjena zakonske regulative o uslovima za zdravstvene ustanove;
 • Edukacija medicinskih radnika u ustanovama;
 • Izmjene u programima srednjih medicinskih škola za pomoć licima sa invaliditetom;
 • Profilisanje kadrova za zastupanje potreba u zdravstvu;
 • Istraživanja.
 1. Stvaranje jednakih mogućnosti u obrazovanju, kroz slijedeće aktivnosti:
 • Izmjena zakonske regulative;
 • Edukacije;
 • Promocija stvarnih potreba i podizanje svjesti;
 • Istraživanja.

 

Ciljevi i aktivnosti su definisani Strateškim planom Humanitrne organizacije „Partner” za period od 2011. do 2016. godine.

 

Broj poseta:  web site hit counter

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka