Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Socijalni rad

 

 

Redni broj,      naslov,                izdavač, godina
     
1001    ZAKON  o socijalnoj zaštiti    
1002    Metode grupnog socijalnog rada I dio     D.Petrović,T.Sedmak,B.Šopić      
1003    Metode grupnog socijalnog rada II dio    D.Petrović,T.Sedmak,B.Šopić             
1004    Djeca sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama   
1005    Edukacija I profesionalni trening telesno  invalidnih lica      Doc.dr.Gordana Odović     
1006    Govor tela                                              Gordon R.Veinrajt      
1107    Teorija socijalnog rada pitanja i odgovori       
1008    Plan socijalne zaštite                               Kent  Kent Velika Britanija 
1009    Osnovni pojmovi socijalne politike        
1010    Strategija zajednice u Sanderlendu 2001-2004    Grad Sanderlenda    
1011    Osnovni pojmovi socijalne politike      
1012    Osnovni pojmovi socijalne politike      
1013    Profesionalna rehabilitacija        
1014    Statistika socijalne zaštite                   B.Luka 2005.  
1015    Uvod u teoriju socijalnog rada           Beograd 2003      
1016    Terapijski modeli socijalnog rada       Beograd 2003       
1017    Ljudska prava                       Dr.V.Dimitrijević,M.Paunović      
1018    Ljudska prava                       Dr.Dimitrijević,M.Paunović    
1019    Ljudska prava                       Dr.V.Dimitrijević,M.Paunović      
1020    Osnovi socijalne psihologije   Nikola Rot            
1021    Defektološki leksikon            Zavod za udžbenike Beograd    
1022    Opšta defektološka dijagnostika    Aleksandar Šordić S.Bojanin     
1023    Dječija zaštita                                Fond dječije zaštite     
1024    Dječija zaštita                                Dječija zaštita 
1025   Dječija zaštita 
1026    Kreativni prostor terapeuta             Ljilja Cajvert    
1027    Priručnik za humanije odnose u porodici       Grupa autora    
1028    Socijalna misao                 1997                 
1029    Socijalna misao                 1997                
1030    Socijalna misao                 1998            
1031    Hraniteljstvo ili porodični smještaj djece     CSR  
1032    Hraniteljstvo ili porodični smještaj djece     CSR                             
1033    Socijalna politika zaštita i praksa               Sarajevo 1998           
1034    Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza     Ranka Radulović  
1035    Tranzicija socijalne zaštite u BiH     IBHI     
1036    Prava i propisi iz soc.i zdrav.osiguranja hendikepirane  djece i omlad.    Leptir    
1037    Seksualno nasilje nad djecom                    Mladen Milosavljević     
1038    Nasilje nad djecom                                    Dr.Milosav Milosavljević 
1039    Uvod u ljudska prava                                 Enver Ćuliman i G.M.Karlsen   
1040    Patološki nerazvijen govor dece                  Spasenija  Vladisavljević  
1041    Psihologija telesno invalidnih lica                 Gordana Živković    
1042   Osnove u logopedskom radu sa decom predškolskog imlađeg uzrasta     Zorka Petrović     
1043    Didaktičke igre                                          Nedeljko Trnavac   
1044    Socijalna politika u tranziciji                        Grupa autora    
1045    Pravo djece na učešće                                Zdravo da ste           
1046    Epilepsije i epileptični sindromi                   Borivoj Marjanović,Z.Lević                               
1047    Kako pomoći deci da uče                                   Sara Medouz,Ašer Kešdan                      
1048    Senzomotorna inteligencija i socijalno posredovanje      Zorica Matejić-Ćuričić       
1049    Psihomotorni razvoj deteta      Vera i Nikola Ilanković   
1050    Socijalni rad i dobrovoljne socijalne aktivnosti     M.Milosavljević,I.Vidanović  
1051    Programi reforme socijalne politike u BiH-          Nacrt izvještaja  12/2005 
1052    Konferencija o socijalnoj zaštiti                                Sarajevo, 2006        
1053    Socijalna uključenost-pozitivna iskustva Švicarskog
            programa podrške Nevladinim organizacijama u BiH  Sarajevo, 2006   
1054    Konferencija o socijalnoj politici                               Sarajevo, 2006.     
1055    Porodična zaštita djece bez roditeljskog staranja        CSR Zenica   
1056    Plan razvoja socijalne zaštite u Trebinju 2005-2010    Trebinje, 2005    
1057    Od individue do interakcije                               Sven Hessle      
 1058   Socijalna zaštita i socijalni rad mogućnosti za primjenu
            modela pristupa vođenog klijentima u BiH          Sarajevo, 2005  
1059    Mrežni socijalni rad                                            Herman Bulinger  Jirgen Novak   
1060    Supervizija                                                         Nada Polovina    
1061    Ocjena ostvarenja prava na socijalnu pomoć u BiH   OSCE,2005  
1062    Diplomski rad       Branka Gavrić    
1063    Pripravnički rad-Zapošljavanje uz podršku           Sandra Dobrijević jun,2006.god. 
1064    Tumori ženskih polnih organa i dojke                    N.Babić,R.V, M.I,i Petar N. 
1065    Strategija razvitka mirovinskog sustava i socijalne skrbi    RH    Ministarstvo rada RH
1066    Za zdravlje žene                                                   HO Partner IC, 2004.  
1067    Vodić za zlostavljene žene                                    Udružene žene B.Luka                
1068    Vodić kroz defektološko savjetovalište                 Savez defektologa R.S.   
1069    Socijalni rad u zajednici  I dio   
1070    Socijalni rad u zajednici  II dio      
1071    REÄŒNIK SOCIJALNOG RADA                  Ivan Vidanović, Beograd 2006.   
1072    Ne zatvarajmo oči pred nasiljem u   školama      Ombdusmen RS  
1073    Ogled o samosvesti                                            Svetomir Bojanin       
1074    Duhovnost psihijatrija i mladi      
1075    Priručnik za fizičko vaspitanje u autizmu       Ovuka Mirko  
1076    Specijalna pedagogija s metodikom             Prof.dr Rade Popadić     
1077    Izvod iz studije o nasilju u porodici u BiH     « LARA » B.Luka, 2005
1078   Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu 
                                                                 Vesna Nikolić-Ristanović i Mirjana Dokmanović
1079    Komorbidna depresija kod starijih osoba       Martin Dunitz
1080    Prava starihih osoba                                       Sarajevo, 1999
1081    Priručnik prevenciji alkoholizma,narkomanije i pušenja
            Dr.Jaap van der Stel, u saradnji sa Deborah Voordewind
1082    Socijalna politika u procesu evropskih integracija
            Drenka Vuković i Ana Čekerevac,Beograd 2006.
1083    Socijalni razvoj i planiranje        Dr Mira Lakićević
1084    Partnerstvo u zajednici
1085    Partnerstvo u zajednici
1086    Ciklus radionica za učenike sa teškoćama u učenju i ponašanju     IBHI- UNICEF
1087    Djeca sa problematičnim ponašanjem                                           IBHI- UNICEF
1088    Moje dijete se ne drogira                                                             IBHI- UNICEF
1089    Treba mi sigurno i poticajno okruženje Vareš                               Projekat osnovne škole
1090    Akcioni plan promoviranja reforme sistema dječije zaštite u Opštini Vareš
            IBHI- UNICEF
1091    Peti deo socijalni rad i porodična zajednica
1092    Metode grupnog socijalnog rada                            D.Petrović,T.Sedmak,B.Ćorić
1093    Zlatna pravila za dobro zdravlje
            Dr Dragana Stojisavljević i   Dr Ljiljana Stanivuk
1094    Strategija primarne zdravstvene zaštite                      Ministarstvo zdravlja RS
1095    Strategija za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u RS
            Ministarstvo zdravlja RS
1096    Politika mentalnog zdravlja
            Ministarstvo zdravlja RS
1097    Ljudski resursi za efektivno pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite
            Ministarstvo zdravlja RS
1098    Regionalna konferencija »Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti
            kao segment ljudskih prava u BiH                                   Ministarstvo za ljudska prava
1099    Komorbidna depresija kod starijih osoba                        IBHI
1100    Uloga NVO sektora u implementaciji socijalne zaštite      OSCE
1101    Elementi razvoja socijalne politike u lokalnoj zajednici Banjaluka
             Sandra DobrijevićVahid Kljajić, profesor
1102    Izvještaj baziran na ekspertskom sastanku u Finskoj         Finska, novembar 1-3, 2006
1103    Kvalitet za djecu-STANDARDI-Brige o djeci bez roditeljskog staranja u Evropi
1104    Osnove socijalne politike                                              Milanka Miković
1105    Moralno zlostavljanje                                                    Marie-France Hirigoyen
1106    Nove hraniteljske porodice                                           USAID
1107    Kreativne radionice sa djecom školske dobi                  Tuzla, maj 2008
1108    Nove hraniteljske porodice                                            USAID
1109    Smjernice za zakonsko regulisanje prava iz oblasti socijalne zaštite
            NVO ICVA
1110    Tragom porodičnog nasilja CSR Gradiška-                        UNICEF
1111    Tragom porodičnog nasilja CSR Gradiška-                        UNICEF
1112    Strategija primarne zdravstvene zaštite                                Ministarstvo zdravlja RS
1113    Centar za socijalni rad u službi korisnika                              CSR Banjaluka
1114    Strategija za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u RS
            Ministarstvo zdravlja RS
1115    Proč z bolečinami v hrbatu              Slovenija
1116    WORK-RELATED STRES           Slovenija
1117    Brošura-Iskustva u radu sa slučajevima nasilja u porodici       Nikola Dorontić
1118    Diskriminacija i ljudska prava i slobode
            Udružene žene u Helsinški parlament građana B.Luka
1119    Šta da se radi ?Socijalna uključenost i civilno društvo
            Fond otvoreno društvo BiH
1120    Plan poboljšanja života za OSI u B.luci 2008-2013              CSR Banjaluka
1121    Izravno asistiranje žrtvama trgovine ljudima u BiH                  Sarajevo 2008
1122    Program Evropske unije EIDHR za BiH              Helsinški parlament građana
1123    Vaši će starci sanjati sne                                 Caritas BiH
1124    Savjetnik za kućnu njegu starih i bolesnih          Caritas BiH
1125    Projekat za svako dijete - Socijalizacija djece RS 2010.      Fond za dječiju zaštitu RS

 

_Nazad

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka